Drejtoria e Operatorit të Tregut Njofton për
Ankand Mujor, 08 Gusht 2016

Operatori
i Sistemit të Transmetimit OST sh.a. njofton shpalljen e ankandit Mujor, të
alokimit të kapaciteteve të interkonjeksioneve, për muajin Shtator 2016
(periudha 1 Shtator deri më 30 Shtator 2016), sipas kapacitetit
disponibël kufiri Shqipëri – Kosovë ATC [ MW ]


Eksport OST–> KOSTT 1 Shtator 2016 ora 00:00, deri më 18 Shtator 2016 ora
24:00, CET 105 dhe 21 Shtator 2016 ora 00:00, deri më 30 Shtator 2016 ora
24:00, CET 105

– Import
KOSTT  OST 1 Shtator 2016 ora 00:00, deri më 18 Shtator 2016 ora 24:00, CET
105 dhe 21 Shtator 2016 ora 00:00, deri më 30 Shtator 2016 ora 24:00, CET 105

Kufiri
Shqipëri – Mali i Zi, dhe Shqipëri – Greqi ankandi zhvillohet nga SEE CAO.

Ankandi
do të hapet ditën e Mërkure, dt. 17/08/2016, ora 10:00, në adresën: Operatori i
Tregut të Energjisë Elektrike OST sh.a. Autostrada Tiranë – Durrës, Km 9,
Yrshek, Kashar, Tiranë, Shqipëri

Sa
me sipër është e vlefshme nëse KOSTT nuk do te njihet si zone kontrolli ne
muajin Shtator 2016. Nëse KOSTT do te njihet si zone kontrolli, ankandi do te
zhvillohet për kufirin OST-KOSTT, dhe ndoshta me kapacitetin e plote 210 MW.

For more visit the Official Website of ACERC | Albanian Centre for Energy
Regulation and Conservation – ACERC
in LinkedIn